Another heard hangs lowly,
ศรีษะของคนแล้วคนเล่าถูกห้อยหัวลงมา

Child is slowly takend.
เด็กถูกนำตัวไปช้าๆ

And the violence caused such silence,
ความป่าเถื่อนที่ทำให้เกิดความไร้ทางสู้

Who are we mistake?
ความผิดของใครกัน

But you see, it's not me, it's not my family.
คุณเห็นไหม ไม่ใช่ความผิดของฉัน และไม่ใช้ความผิดของครอบครัวฉันด้วย

In your head, in your head, they are fighting,
ในความคิดของคุณมีแต่การต่อสู้

With their tanks and their bombs,
ด้วยรถถัง และลูกระเปิด

And their bombs and their guns.
รวมถึงอาวุยุทโธปกรณ์ต่างๆ ด้วย

In your head, in your head, their are crying ...
มันอยู่ในหัวของคุณนั่นไง ทั้งที่ผู้คนต่างๆร้องไห้คร่ำครวญ

In your head, in your head,
คุณนั่นแหละ

Zombie, zombie zombie,
ที่กระหายเลือด

Hey, hey, hey, what's in your head,
คุณคิดอะไรอยู่

In your head,
อะไรที่มันอยู่ในหัวสมองคุณ

Zombie, zombie zombie,
ซาตานที่กระหายเลือดใช่ไหม

Hey, hey, hey, hey, oh, dou, dou, dou, dou, dou

Another mother's breaking,
หัวอกของผู้เป็นแม่ต้องแตกสลาย

Heart is taking over.
ทั้งหัวใจก็แตกสลาย

When the violence caused such silence,
เมื่อความโหดร้ายทำให้ใครก็ไม่มีข้อโต้แย้ง

We must be mistaken.
ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ

it's the same old theme since nineteen - sixteen
มันเป็นฉากเดียวกันกับปี 1916

In your head, in your head they're still fighting.
ที่ในหัวของคุณมีแต่การรบ ฆ่าฟันกัน

With their tanks and their bombs,
ด้วยรถถัง และลูกระเปิด

And their bombs and their guns.
รวมถึงอาวุยุทโธปกรณ์ต่างๆ ด้วย

In your head, in your head, their are dying ...
แม้ว่าจะมีคนล้มตายมากมาย แต่ในสมองของคุณ

In your head, in your head,
ในหัวสมองคุณนั้น

Zombie, zombie zombie,
ก็คือซาตานที่กระหายเลือด

Hey, hey, hey, what's in your head,
ในสมองของคุณ

In your head,
ที่คุณคิดอยู่

Zombie, zombie zombie,
ก็คือซาตานที่กระหายเลือดใช่ไหม

Hey, hey, hey, hey, oh, oh, oh,
Oh, oh, oh, oh, hey, oh, ya, ya-a

Comment

Comment:

Tweet

You're a really helpful internet site; could not make it without ya!Feel free to visit my web-site ... Windows 7

#2 By (58.20.127.90|58.20.127.90) on 2014-05-29 11:16

#1 By เรียนภาษาอังกฤษ (110.49.205.93) on 2010-05-03 22:36